Caravanverzekering.eu

Contact

Informatie

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker

instemt met de volgende bepalingen:

 

Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is

niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de

geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties,

grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij

of gedeponeerd door Caravanverzekering.eu. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het

merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen

van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de

website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te

vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Caravanverzekering.eu de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen

en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden

geacht, kan Caravanverzekering.eu niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de

geboden informatie. Caravanverzekering.eu streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is.

Caravanverzekering.eu is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en

foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd,

verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor

schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden

kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door Caravanverzekering.eu worden onderhouden

en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Caravanverzekering.eu geen

enkele aansprakelijkheid.

 

Virussen

Caravanverzekering.eu garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die

via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Wijzigingen

Caravanverzekering.eu behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van

deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient

aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de

hoogte bent

 

 

 

Home